PRIVACYVERKLARING 

Lighthouse Professionals, gevestigd aan Perkinsbaan 11, 3439 ND Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met mij een overeenkomst sluit en onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring staat waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze activiteiten en onze website. 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam, geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Locatiegegevens 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- KvK gegevens 

- Bankrekeningnummer 


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. 

3. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Het afhandelen van uw betaling; 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren; 

- Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn. 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verhuren of verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lighthouseprofessionals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lighthouseprofessionals.nl. 

10. Contactgegevens 

Contactgegevens: Dynahouse, Perkinsbaan 11, 3439 ND Nieuwegein +31 (0)85 303 86 24 

Functionaris Gegevensbescherming is Marcel Monteba. Hij is te bereiken via info@lighthouseprofessionals.nl.